نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- ص.پ. ۱۱۶۳-۹۱۷۷۵ - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه علوم باغبانیتماس اصلی

نشریه علوم باغبانی: jhorts4@um.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- ص.پ. ۱۱۶۳-۹۱۷۷۵ - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه علوم باغبانی
فاکس: ۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
ایمیل: jhorts4@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

jhorts4@um.ac.ir
تلفن: jhorts۴@um.ac.ir
ایمیل: jhorts4@um.ac.ir