نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: ارزیابی شاخص‌های مورفولوژیک توده‌های بومی خربزه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی


صفحات: 605-615

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.22989

چکیده
به منظور بررسی خصوصیات و طبقه‌بندی صفات توده‌های خربزه استان‌های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. ۱۷ توده خربزه در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار مقایسه شدند. در این آزمایش خربزه خاتونی که بیشترین سطح زیر کشت را نسبت به سایر توده‌ها در استان‌های خراسان شامل می‌شود عملکرد بیشتری را نسبت به اکثر توده‌ها نشان داد. عملکرد خربزه خاتونی برابر با ۷۲ /۲۸ تن در هکتار بود. کمترین عملکرد مربوط به توده‌های قنات بشرویه (۸۳/۱۸ تن در هکتار)، چاه پالیز( ۰۴/۱۷) و با خرمن سرخس (۹۴/۱۶ تن در هکتار) بود . تجزیه کلاستر بر اساس کل صفات مورد بررسی ارقام در چهار گروه قرار گرفتند و همچنین گروه‌بندی ارقام از نظر درصد قند، عملکرد و تعداد میوه در بوته نیز انجام شد و در همه این گروه‌بندی‌ها سه رقم زمستانی مشهد، چاه فالیز و جباری همیشه در یک گروه قرار داشتند که نشان از نزدیکی ژنتیکی این ارقام دارد. تجزیه فاکتور پنج عامل مهم را تعیین کننده ۷۵ درصد از تغییرات مشخص نمود که عامل اول شامل صفات عملکرد، وزن میوه، تعداد بوته، طول میوه، عرض میوه، وزن گوشت و وزن تر و خشک دانه ۲۷ درصد از تغییرات را پوشش می داد.

کلمات کلیدی:   تنوع; درصدقند; دندروگرام; گروه‌بندی; همبستگی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 35

بازدید: 77

تاریخ دریافت: 1392/03/30 , تاریخ پذیرش: 1395/07/18 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )