نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF۶۷۷ (هیبرید هلو- بادام)


صفحات: 616-623

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.32259

چکیده
GF۶۷۷ به طور معمول به عنوان پایه مقاوم به کمبود آهن برای هلو استفاده می‌شود. بنابراین تکثیر انبوه برای تولید تجاری این پایه مهم می‌باشد.از آنجایی که استفاده ار محیط کشت مایع می تواند هزینه تولید را نسبت به محیط جامد کاهش دهد و همچنین گیاهانی که در محیط کشت مایع رشد می‌کنند کیفیت برتریرا دارا می باشند. بنابراین در این تحقیق، ازمحیط کشت MS برای مرحله استقرار و محیط کشت های (MS, DKW, WPM) که حاوی یک میلی گرم در لیترBAP و ۱/. میلی گرم در لیترNAA بودند، بصورت جامد و مایع جهت پرآوری پایه های رویشیGF۶۷۷ استفاده شد. از محیط کشت MS۲/۱بصورت جامد و مایع با چهار غلظت متفاوت IBA (صفر، ۵/۰، ۱، ۵/۱میلی گرم در لیتر) و هفت روز تاریکی جهت ریشه زایی پایه های رویشیGF۶۷۷ استفاده شد. در مرحله پرآوری جوانه های جانبی رشد یافته در شرایط درون شیشه ای برای مقایسه به محیط های کشت انتقال داده شدند. سپس گیاهانی با ارتفاع ۳ تا ۴ سانتی متر به محیط کشت ریشه زایی انتقال داده شدند. این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تکراردر هر دو مرحله پرآوری و ریشه زایی انجام شد. بعد از ۴ هفته، صفات رویشی که شامل تعداد شاخه، ارتفاع گیاه، تعداد ریشه، ارتفاع ریشه و درصد ریشه زایی بود، اندازه گیری شد. بر طبق نتایج بدست آمده در هر دو مرحله بین محیط کشت مایع و جامد تفاوت معنی-داری مشاهده شد، بطوری که بهترین نتایج در محیط کشت مایع بدست آمد. همچنین نتایج مشخص کرد که بهترین محیط کشت مایع برای پرآوری، محیط کشت MS بود و برای ریشه زایی بهترین نتایج در محیط کشت مایع با غلظت ۵/۰ میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد.

کلمات کلیدی:   ایندول 3-بوتریک اسید (IBA); پرآوری; ریشه‌زایی و محیط کشت مایع

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 40

بازدید: 109

تاریخ دریافت: 1392/11/23 , تاریخ پذیرش: 1395/03/17 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )