نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه‌ ‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)


صفحات: 634-642

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.36609

چکیده
تولید لاین‌های خالص به‌وسیله القاء آندروژنز راه‌حلی امیدبخش و جایگزین برای برنامه‌های اصلاح کلاسیک می‌باشد. این تکنولوژی در گوجه‌فرنگی به توسعه و اصلاح روش‌ها نیازمند است. یکی از عوامل موفقیت القاء آندروژنز در گوجه‌فرنگی استفاده از میکروسپورهایی است که در مرحله مناسب نمو قرار داشته باشند. بررسی سیتولوژیکی دقیق‌ترین روش برای تعیین مرحله مناسب نمو میکروسپورها است. در این مطالعه بررسی خصوصیات سیتولوژیکی میکروسپورها و دانه‌های گرده در طی روند نمو طبیعی و ارتباط بین طول جوانه گل و طول بساک صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین طول جوانه‌گل و طول بساک معنی‌دار است (۰۰۰۱/۰ P

کلمات کلیدی:   القاء آندروژنز; نمو میکروسپور; هاپلوئیدی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 19

بازدید: 125

تاریخ دریافت: 1393/04/01 , تاریخ پذیرش: 1394/08/10 , تاریخ انتشار: 1394/10/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )