نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.)


صفحات: 651-660

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.36944

چکیده
این پژوهش در سال ۱۳۹۱ به منظور بررسی اثر تراکم بوته و کاربرد کود نیتروژن بر ویژگی های مختلف گیاه دارویی زنیان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سه تکرار انجام شد. فاکتور های مورد آزمایش شامل تراکم بوته در سه سطح (۱۲۰،۶۰و۱۸۰ بوته در متر مربع) و کود نیتروژن نیز در سه سطح شامل مقادیر ۹۰،۶۰و۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (به صورت اوره ۴۶ درصد نیتروژن خالص) بود. حداکثر تعداد چتر در بوته (۲۷/۲۵)، تعداد شاخه‌های گل دهنده (۷۷/۷)، اندازه قطر تاج پوشش گیاه (۳۲ سانتی‌متر)، عملکرد دانه (۴/۳۰۱ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (۴۵/۱۲ کیلوگرم در هکتار) در تیمار ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۶۰ بوته در متر مربع به دست آمد. در بین تیمارهای مورد بررسی فقط کاربرد نیتروژن بر درصد اسانس معنی دار بود به‌طوری‌که کاربرد ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین درصد اسانس (۰۷/۴) را تولید نمود.

کلمات کلیدی:   تعداد چتر در بوته; تعداد شاخه‌های گل‌دهنده; قطر تاج پوشش گیاه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 17

بازدید: 89

تاریخ دریافت: 1393/04/13 , تاریخ پذیرش: 1395/03/17 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )