نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بررسی اثر چهار نوع لایه پوششی بر خواص فیزیکی-شیمیایی میوه انار (رقم میخوش)


صفحات: 661-670

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.40509

چکیده
در این پژوهش، تأثیر تیمارهای پوششی عصاره ی پوست انار، محلول کیتوزان ۱ درصد، پارافین مایع و ژل آلوئه ورا در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰۵ روز انبارداری بر روی عمر انبارمانی و برخی صفات فیزیکی و شیمیایی میوه انار رقم میخوش مورد مطالعه قرار گرفته است. صفات اندازه‌گیری شده عبارت بودند از درصد کاهش وزن، درصد سرمازدگی، pH، اسیدیته، سفتی، مقدار مواد جامد محلول، مقدار رنگ و شدت رنگ. نتایج نشان داد که تیمار پوششی بر روی تمام صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشته است در حالیکه زمان انبارداری فقط بر روی صفت‌های pH، درصد کاهش وزن، درصد سرمازدگی، اسیدیته و مقدار مواد جامد محلول اثر معنی دار داشته است. نمونه های پوشش داده شده با محلول کیتوزان ۱ درصد، نسبت به شاهد و دیگر تیمارهای پوششی افت وزن بیشتری را نشان داد. سفتی بافت انارهای پوشش داده شده با پارافین مایع با گذشت زمان نسبت به نمونه شاهد و دیگر تیمارهای پوششی نیزکاهش بیشتری را نشان داد. همچنین میزان مواد جامد محلول نیز در انارهای پوشش داده شده با محلول کیتوزان ۱ درصد با گذشت زمان نسبت به نمونه شاهد و دیگر تیمارهای پوششی افزایش بیشتری را نشان داد. در بین پوشش‌های اعمال شده بر روی انارها پوشش عصاره پوست انار علاوه برحفظ کیفیت ظاهری میوه و دانه‌های آن کمترین درصد سرمازدگی را نسبت به سایر نمونه‌ها نشان داد که تأیید کننده تأثیر مطلوب این تیمار بر نگهداری میوه در انبار سرد است.

کلمات کلیدی:   انبارداری; ژل آلوئه‌ورا; عصاره پوست انار; مواد جامد محلول

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 33

بازدید: 134

تاریخ دریافت: 1393/07/30 , تاریخ پذیرش: 1395/03/22 , تاریخ انتشار: 1395/07/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )