نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر محلولپاشی اسید هیومیک و نانوکودفارمکس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L)


صفحات: 671-680

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.41136

چکیده
امروزه شناخت منابع تامین کننده عناصر غذایی گیاهان زراعی در سیستم کشاورزی پایدار که سازگار با ‌محیط زیست باشند،خصوصاً در سیستم-‌های کشت گیاهان دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا آزمایشیبصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تیمار کودی و سه تکرار در سال زراعی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در دانشگاه فردوسی مشهد بر روی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) انجام شد. تیمار‌ها شامل نانوکود فارمکسدر دو سطح (صفر و یک میلی گرم در لیتر) و اسید هیومیک درچهار سطح (صفر،۱، ۳، ۶میلی گرم در لیتر) که بصورت جداگانه وترکیبی سه مرتبه در مرحله ۸ برگی گیاه تا بعد از گلدهی هر دو هفته یکبار محلولپاشی شد. نتایج نشان داد که محلولپاشی با اسید هیومیک با غلظت ۶میلی گرم در لیتر بر ارتفاع،شاخص سطح برگ،وزن خشک،تعداد شاخه فرعی،تعدادکپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن دانه در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، میزان و عملکرد اسانس تاثیر معنی داری داشت. کاربرد نانوکود فارمکس باعث افزایشرشد رویشی، عملکرد، اجزا عملکرد، میزان و عملکرد اسانس سیاهدانه شد. تیمار های ترکیبی در سطوح مختلف تاثیر معنی داری برروی وزن خشک بوته، وزن دانه در بوته و عملکرد بیولوژیکی، میزان و عملکرد اسانس داشتند و بر روی سایر صفات تاثیر معنی داری نداشتند. طبق نتایج این آزمایش کاربرد نانوکود فارمکس و تیمار ۶ میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک در افزایش عملکرد و میزان مواد موثره سیاهدانه نسبت به سایر تیمارها موثرتر بود.

کلمات کلیدی:   کشت ارگانیک; کودهای آلی; گیاه دارویی; مواد موثره; نانوکود

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 21

بازدید: 205

تاریخ دریافت: 1393/08/19 , تاریخ پذیرش: 1394/03/23 , تاریخ انتشار: 1394/11/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )