نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بررسی رشد، زمان گلدهی و کیفیت میوه دوازده رقم سیب در شرایط آب و هوایی ارومیه


صفحات: 681-693

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.43968

چکیده
به دلایل متعدد فنی و مدیریتی و بازاریابی، ارقام قدیمی متداول در باغات سیب، نیاز به جایگزینی با ارقام جدید دارند. با هدف شناخت و انتخاب اولیه ارقام جایگزین، در تحقیق حاضر، رشد رویشی، زمان گلدهی، زمان رسیدن میوه و صفات کیفی میوه ۱۲رقم سیب (Malus domestica Borkh) روی پایه MM۱۱۱، واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت ارقام سیب از نظر کلیه صفات معنی دار بود. بیشترین و کمترین رشد شاخه یکساله مربوط به رقم رد دلیشز و رد اسپور به ترتیب با ۸/۵۱ و ۲۳/۲۶ سانتی متر بود. ارقام سیب، از نظر زمان گلدهی و رمان رسیدن میوه به ترتیب در سه و پنج گروه قرار گرفتند. رقم رد دلیشز و محله شیخی به ترتیب با ۰۷/۲۳۶ و ۲۸/۶۳ گرم بیشترین و کمترین وزن میوه را نشان داد. بیشترین سفتی میوه (۱۷/۹ – ۶۷/۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) در ارقام فوجی، گلاب کرمانشاه، رد دلیشز و گلدن دلیشز مشاهده شد. بیشترین مواد جامد محلول مربوط به فوجی (۰۶/۱۸ درصد) و پس از آن به رد دلیشز (۰۰/۱۷درصد) بود. رقم فوجی بیشترین اسید میوه را نیز نشان داد. دو رقم رد اسپور و جوناگلد نسبت طول به قطر میوه بیشتر و رشد رویشی کمتری نشان دادند. با رتبه بندی نهایی ارقام بر اساس صفات مختلف کیفی، ارقام فوجی، رد اسپور و گلدن اسموتی بیشترین رتبه را کسب نمودند که نشان دهنده پتانسیل بالای آنها به عنوان رقم جایگزین برای توسعه باغات می باشد. ارزیابی پیوسته سایر ارقام جدید برای پویاسازی صنعت سیب منطقه بسیار ضروری است.

کلمات کلیدی:   باغ سیب; تولید میوه; زمان; مدیریت باغ; سازگاری; قدرت رشد

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 15

بازدید: 279

تاریخ دریافت: 1393/11/11 , تاریخ پذیرش: 1394/07/18 , تاریخ انتشار: 1394/11/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )