نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر غلظت های مختلف سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفوفیزیولوژیکی کلم زینتی


صفحات: 590-596

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.51522

چکیده
کلم زینتی گیاهی دو ساله از خانواده کلم ها می‌باشد. اهمیت این گیاه به خاطر برگ‌های تزئینی و مقاومت آن به سرما در فضای سبز می‌باشد. به منظور دستیابی به بهترین غلظت کندکننده‌های رشد در جهت بهبود بخشیدن به فاکتورهای کمی و کیفی کلم زینتی در فضای سبز، این پژوهش انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور سایکوسل در چهار سطح (۰، ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۵۰ میلی گرم در لیتر) و سالسیلیک اسید با چهار سطح (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بصورت محلولپاشی، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکـرار اجرا شد. در این آزمایش صفاتی مانند ارتفاع گیاه، آنتوسیانین، مقاومت به سرما، تعداد برگ، نشت الکترولیت، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، وزن تر و خشک برگ و وزن تر و خشک ریشه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربرد سایکوسل و سالسیلیک اسید بصورت مستقل بر ارتفاع گیاه، آنتوسیانین، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، وزن خشک برگ، وزن تر و خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. اثر متقابل سایکوسل و سالیسیلیک اسید نیز بر ارتفاع گیاه، آنتوسیانین، محتوای نسبی آب، وزن خشک برگ، کلروفیل، وزن تر و خشک ریشه در سطح یک درصد معنی‌دار و بر سایر صفات اثر معنی‌داری نداشت. جهت افزایش کیفیت کلم زینتی در فضای سبز مصرف ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر سالیسلیک اسید و غلظت۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر سایکوسل که بهترین تیمار در این آزمایش بود، توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی:   اسید سالسیلیک; سایکوسل; کلم زینتی; مرفوفیزیولوژیکی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: بدون عنوان
دانلود : 15 PDF
دانلود : 42

بازدید: 104

تاریخ دریافت: 1394/08/26 , تاریخ پذیرش: 1394/08/26 , تاریخ انتشار: 1394/08/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )