نشریه علوم باغبانی (علوم وصنایع کشاورزی) مقالات علمی پژوهشی محققین محترم را درزمینه های میوه کاری، سبزی کاری، گیاهان دارویی،گلکاری و فضای سبز را که برای اولین بار منتشر می شود، می پذیرد. لطفا"در ارسال مقاله برای چاپ در این نشریه به نکات زیر توجه فرمائید. نحوه نگارش و ارسال مقاله اینجانب کلیک کنید سردبیر ........ جناب آقای....... با سلام،احترامأ بدین وسیله ارسال مقاله؛ " ………………………………………………" نویسندگان: مرتبه علمی نویسندگان: شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول... به دفتر نشریه را اعلام می دارد. و تعهد می نماییم که: الف – کلیه افرادی که نام آنها بعنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارایه آن به این مجله آگاهی دارند. ب – اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد. ج – مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و ارسال هم نخواهد شد. و آگاهی دارم که عدم دریافت تعهدنامه ظرف مدت 2هفته بعد از تاریخ ارسال در مراحل اولیه داوری قرار نخواهد گرفت. «خواهمشند است حتی الامکان تعهد نامه توسط تمامی نویسندگان امضا گردد و را از طریق پست پیشتاز یا به 05118787430 فکس گردد.»