نشریه های علمی انتشارات

دکتر علی تهرانی فر
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~tehranifar
آدرس ایمیل: tehranifar@um.ac.ir

دکتر غلامحسین داوری نژاد (سردبیر)
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~davarynej
آدرس ایمیل: davarynej@um.ac.ir

دکتر مجید عزیزی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~azizi
آدرس ایمیل: azizi@um.ac.ir

دکتر محمد فارسی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~farsi
آدرس ایمیل: farsi@um.ac.ir

دکتر مهرداد لاهوتی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~mlahouti
آدرس ایمیل: mlahouti@um.ac.ir

دکتر مصطفی مبلی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: http://mobli.iut.ac.ir/fa
آدرس ایمیل: Mobli@cc.iut.ac.ir

دکتر مرتضی خوشخوی زهتاب
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه شیراز
وب سایت: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3542790648671
آدرس ایمیل: mkhoshkhui@yahoo.com

دکتر محسن کافی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه گلکاری و مهندسی فضای سبز، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: mkafi@ut.ac.ir

دکتر علیرضا طلایی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه میوه کاری، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: atalaii@ut.ac.ir

دکتر علی عبادی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: aebadi@ut.ac.ir