دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

مهدی قبولی; احمدرضا بهرامی; فرج ا... شهریاری; جعفر ذوالعلی; علی محمدی

بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب

ابوالمحسن حاجی امیری; هوشمند صفری; محمد گردكانه; مرزبان نجفی

تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه

سهیلا جواهری; حسین زارعی; سید علیرضا موحدی نائینی; قربانعلی روشنی

اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

علی اكبر شكوهیان; غلامحسین داوری‌نژاد; علی تهرانی‌فر; علی رسول‌زاده

abstract

abstract abیtract

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه