دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 485 صفحه 95-102 PDF
تعداد مشاهده : 513 صفحه 102-109 PDF
تعداد مشاهده : 523 صفحه 130-138 PDF

بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

مهدی قبولی; احمدرضا بهرامی; فرج ا... شهریاری; جعفر ذوالعلی; علی محمدی
تعداد مشاهده : 1198 صفحه 139-147 PDF
تعداد مشاهده : 444 صفحه 158-165 PDF

بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب

ابوالمحسن حاجی امیری; هوشمند صفری; محمد گردكانه; مرزبان نجفی
تعداد مشاهده : 558 صفحه 166-177 PDF
تعداد مشاهده : 887 صفحه 178-184 PDF

تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه

سهیلا جواهری; حسین زارعی; سید علیرضا موحدی نائینی; قربانعلی روشنی
تعداد مشاهده : 478 صفحه 193-200 PDF

اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

علی اكبر شكوهیان; غلامحسین داوری‌نژاد; علی تهرانی‌فر; علی رسول‌زاده
تعداد مشاهده : 434 صفحه 217-226 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 346 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 387 PDF