دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 632 صفحه 227-234 PDF

ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

امیر لکزیان; ولی فیضی‌اصل; علی تهرانی‌فر; اکرم حلاج‌نیا; حدیثه رحمانی; پیام پاکدل; هدایت محسنی; آرزو طالبی
تعداد مشاهده : 799 صفحه 259-274 PDF
تعداد مشاهده : 768 صفحه 295-300 PDF
تعداد مشاهده : 904 صفحه 335-341 PDF
تعداد مشاهده : 2124 صفحه 350-357 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 356 صفحه 27-40 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 423 PDF