دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 941 صفحه 367-374 PDF

بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه

الهه میرابی; سید حسین نعمتی; محمد مهدی مهربخش; حسین ابراهیمی
تعداد مشاهده : 571 صفحه 375-382 PDF
تعداد مشاهده : 675 صفحه 383-393 PDF
تعداد مشاهده : 623 صفحه 394-399 PDF
تعداد مشاهده : 577 صفحه 400-410 PDF

اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی

عصمت برزنونی; محمدحسین آق‌خانی; عبدالمجید مسکوکی; محمد حسین عباسپورفرد
تعداد مشاهده : 546 صفحه 418-423 PDF

بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)

عسکر غنی; سید حسین نعمتی; مجید عزیزی; محمد جمال سحرخیز; محمد فارسی
تعداد مشاهده : 593 صفحه 433-443 PDF
تعداد مشاهده : 871 صفحه 444-452 PDF
تعداد مشاهده : 612 صفحه 470-479 PDF

تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران

منیره مارصفری; علی اشرف مهرابی; زهرا طهماسبی; عبدالامیر راهنما
تعداد مشاهده : 543 صفحه 480-487 PDF
تعداد مشاهده : 698 صفحه 488-494 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 400 PDF