دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تغییرات کربوهیدرات برگ و میوه شلیل رقم رد گلد در طول فصل رشد در شرایط آب و هوایی گرگان

کامبیز مشایخی; حسین صادقی; وحید اکبرپور; صادق آتشی; یوسف قاسمی; سیدجواد موسوی‌زاده

بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان

عاطفه بیرانوند; محمد خالدی; محسن شوکت فدائی

تأثیر آسکوربیک‌اسید در به تأخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز

فاطمه ابری; محمود قاسم نژاد; رضا حسن ساجدی; داود بخشی; محمد علی شیری

اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال

فاطمه سادات میری; علی شاهنظری; میرخالق ضیاء تبار احمدی; حسینعلی زبردست رستمی

اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum)

غلامرضا چنارانی; محمود شور; علی تهرانی‌فر; سید حسین نعمتی; غلامحسین داوری‌نژاد

a

abstract abیtract

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه