دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تغییرات کربوهیدرات برگ و میوه شلیل رقم رد گلد در طول فصل رشد در شرایط آب و هوایی گرگان

کامبیز مشایخی; حسین صادقی; وحید اکبرپور; صادق آتشی; یوسف قاسمی; سیدجواد موسوی‌زاده
تعداد مشاهده : 787 صفحه 1-9 PDF

بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان

عاطفه بیرانوند; محمد خالدی; محسن شوکت فدائی
تعداد مشاهده : 403 صفحه 18-24 PDF

تأثیر آسکوربیک‌اسید در به تأخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز

فاطمه ابری; محمود قاسم نژاد; رضا حسن ساجدی; داود بخشی; محمد علی شیری
تعداد مشاهده : 821 صفحه 25-33 PDF
تعداد مشاهده : 508 صفحه 34-42 PDF
تعداد مشاهده : 532 صفحه 43-53 PDF
تعداد مشاهده : 694 صفحه 54-61 PDF
تعداد مشاهده : 599 صفحه 71-79 PDF

اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال

فاطمه سادات میری; علی شاهنظری; میرخالق ضیاء تبار احمدی; حسینعلی زبردست رستمی
تعداد مشاهده : 463 صفحه 80-86 PDF

اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum)

غلامرضا چنارانی; محمود شور; علی تهرانی‌فر; سید حسین نعمتی; غلامحسین داوری‌نژاد
تعداد مشاهده : 418 صفحه 116-124 PDF

a

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 388 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
تعداد مشاهده : 407 PDF