دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 645 صفحه 277-287 PDF
تعداد مشاهده : 868 صفحه 288-294 PDF
تعداد مشاهده : 297 صفحه 295-302 PDF
تعداد مشاهده : 751 صفحه 303-311 PDF
تعداد مشاهده : 962 صفحه 312-318 PDF

بهینه‌سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک(Salvia leriifolia Benth.)

معصومه مدرس; مهرداد لاهوتی; علی گنجعلی; جواد اصیلی
تعداد مشاهده : 544 صفحه 319-326 PDF
تعداد مشاهده : 496 صفحه 327-337 PDF
تعداد مشاهده : 652 صفحه 347-359 PDF

کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد

حمیده رستگاری; علی تهرانی‌فر; سیدحسین نعمتی; محدرضا وظیفه‌شناس
تعداد مشاهده : 703 صفحه 360-368 PDF

بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه همیشه‌ بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی

احمد نظامی; محمدجواد موسوی; سمیه نظامی; ابراهیم ایزدی دربندی; مریم یوسف ثانی; فاطمه کیخاآخر
تعداد مشاهده : 409 صفحه 369-378 PDF

اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘

سهراب داورپناه; محمد علی عسگری سرچشمه; مصباح بابالار; مرجان سادات حسینی; مجید امانی بنی
تعداد مشاهده : 493 صفحه 379-387 PDF
تعداد مشاهده : 550 صفحه 388-398 PDF
تعداد مشاهده : 790 صفحه 407-415 PDF

اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات

محمود قاسم نژاد; علی مومن پور; علیرضا عبداله پور; علیرضا شیخ اشکوری
تعداد مشاهده : 347 صفحه 416-426 PDF

اثر مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)

پرویز رضوانی مقدم; علی اصغر محمدآبادی; حمید رضا فلاحی; مهسا اقحوانی شجری
تعداد مشاهده : 411 صفحه 427-434 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 246 صفحه 33-49 PDF