فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد

الهام عزیزی; آسیه سیاهمرگویی; احمد نظامی; علی اصغر محمدآبادی; رضا سهیلی

اثر مقدار یون‌های فلزی در بافت گلبرگ بر ظهور رنگ نهائی گل‌های ژربرا

عبداله حاتم زاده; راضیه اکبری; ریحانه سریری; داود بخشی

تأثیر تیمارهای مختلف کودی برخصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)

قربانعلی اسدی; علی مومن; مینا نورزاده نامقی; سرور خرم دل

تاثیر BAP و TIBA بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای رز رقم فول هاوس

سمیه حاجیان; سعداله علیزاده اجیرلو; فریبرز زارع نهندی

abstract

abstract a