دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 319 صفحه 163-168 PDF
تعداد مشاهده : 514 صفحه 169-177 PDF
تعداد مشاهده : 553 صفحه 185-191 PDF

بررسی تغییرات برخی خواص فیزیکی و شیمیایی میوه زیتون طی انبارمانی

روح اله منتقمی راد; ابراهیم احمدی; حسن ساریخانی
تعداد مشاهده : 413 صفحه 192-200 PDF
تعداد مشاهده : 397 صفحه 201-208 PDF
تعداد مشاهده : 885 صفحه 209-216 PDF
تعداد مشاهده : 228 صفحه 232-241 PDF
تعداد مشاهده : 387 صفحه 242-250 PDF
تعداد مشاهده : 400 صفحه 251-259 PDF

بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های هندوانه (.Citrullus lanatus Thunb) بومی ایران

احمد حاجی علی; بهمن زاهدی; رضا درویش زاده; جهانگیر عباسی
تعداد مشاهده : 496 صفحه 280-292 PDF
تعداد مشاهده : 401 صفحه 293-302 PDF
تعداد مشاهده : 348 صفحه 303-315 PDF
تعداد مشاهده : 476 صفحه 316-326 PDF

اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن مخلوط

عزیزاله خندان میرکوهی; نکیسا بایی; ابراهیم هادوی
تعداد مشاهده : 358 صفحه 327-335 PDF
تعداد مشاهده : 355 صفحه 348-357 PDF