فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

سیده زینب عطاری; محمود شور; محمود قربانزاده نقاب; علی تهرانی فر; سعید ملک زاده شفارودی

بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران

مهدیه رضایی; عباس صفرنژاد; مصطفی عرب; سیده بی بی لیلا علمداری; مرضیه دلیر

بررسی تاثیر برخی محیط‌ کشت‌های پایه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مختلف بر رشد درون شیشه‌ای فندق

پریسا دریانی; ناصر زارع; اسماعیل چمنی; پریسا شیخ زاده مصدق; داود جوادی مجدد

تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان

زهره هوشیار; ابراهیم گنجی مقدم; بهرام عابدی

بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر

فاطمه شاملو; مهدی رضائی; عباس بیابانی; علیرضا خان احمدی

تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای

منصور مطلوبی; رضا ماهوتچیان اصل; زینب صباغ نیا

اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی‌های گل گازانیا (Gazania hybrida) در بام سبز

طاهره بهرامی; وحید روحی; عبدالرحمان محمد خانی; سعید ریزی

پیش‌بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم‌ترین دوره سال

زهرا کریمیان; علی تهرانی فر; محمد بنایان; مجید عزیزی; فاطمه کاظمی

تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

گلنار قاضیان تفریشی; حسین آروئی; مجید عزیزی; حمید رضا خزاعی; سعیدرضا وصال