دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 612 صفحه 358-365 PDF

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

سیده زینب عطاری; محمود شور; محمود قربانزاده نقاب; علی تهرانی فر; سعید ملک زاده شفارودی
تعداد مشاهده : 545 صفحه 376-382 PDF

بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران

مهدیه رضایی; عباس صفرنژاد; مصطفی عرب; سیده بی بی لیلا علمداری; مرضیه دلیر
تعداد مشاهده : 453 صفحه 383-394 PDF

بررسی تاثیر برخی محیط‌ کشت‌های پایه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مختلف بر رشد درون شیشه‌ای فندق

پریسا دریانی; ناصر زارع; اسماعیل چمنی; پریسا شیخ زاده مصدق; داود جوادی مجدد
تعداد مشاهده : 556 صفحه 417-422 PDF

تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان

زهره هوشیار; ابراهیم گنجی مقدم; بهرام عابدی
تعداد مشاهده : 875 صفحه 431-438 PDF

مقایسه سیستم‌های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز

میثم احمدی; محمود قاسم‌نژاد; حسین میغانی; مسعود کاووسی
تعداد مشاهده : 489 صفحه 447-456 PDF
تعداد مشاهده : 509 صفحه 457-468 PDF

بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر

فاطمه شاملو; مهدی رضائی; عباس بیابانی; علیرضا خان احمدی
تعداد مشاهده : 474 صفحه 469-479 PDF
تعداد مشاهده : 384 صفحه 480-490 PDF

تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای

منصور مطلوبی; رضا ماهوتچیان اصل; زینب صباغ نیا
تعداد مشاهده : 290 صفحه 501-507 PDF

اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی‌های گل گازانیا (Gazania hybrida) در بام سبز

طاهره بهرامی; وحید روحی; عبدالرحمان محمد خانی; سعید ریزی
تعداد مشاهده : 392 صفحه 508-519 PDF

پیش‌بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم‌ترین دوره سال

زهرا کریمیان; علی تهرانی فر; محمد بنایان; مجید عزیزی; فاطمه کاظمی
تعداد مشاهده : 413 صفحه 537-546 PDF

تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

گلنار قاضیان تفریشی; حسین آروئی; مجید عزیزی; حمید رضا خزاعی; سعیدرضا وصال
تعداد مشاهده : 742 صفحه 547-554 PDF
تعداد مشاهده : 372 صفحه 555-573 PDF
تعداد مشاهده : 320 صفحه 581-589 PDF