دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 322 صفحه 597-604 PDF

تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو- بادام)

سکینه باقری; داریوش داودی; محمد اسماعیل امیری; مینا بیاناتی; مهرناز انتصاری
تعداد مشاهده : 263 صفحه 616-623 PDF
تعداد مشاهده : 225 صفحه 634-642 PDF
تعداد مشاهده : 219 صفحه 643-650 PDF
تعداد مشاهده : 266 صفحه 661-670 PDF
تعداد مشاهده : 604 صفحه 681-693 PDF
تعداد مشاهده : 309 صفحه 694-700 PDF

جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان

امیر حسن حسینی; علی تهرانی فر; لیلا سمیعی; محمود شور; فرشید معماریانی
تعداد مشاهده : 194 صفحه 701-713 PDF
تعداد مشاهده : 579 صفحه 723-732 PDF