دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1311 صفحه 1-13 PDF
تعداد مشاهده : 239 صفحه 14-24 PDF
تعداد مشاهده : 244 صفحه 25-39 PDF
تعداد مشاهده : 212 صفحه 40-48 PDF
تعداد مشاهده : 336 صفحه 70-80 PDF

تجزیه ارتباط رگرسیونی صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهای مولکولی RAPD در پسته (P. vera L)

سعید میرزایی; مهدی رحیمی; علی تاج آبادی; مسعود بهار; بهرام شریف نبی
تعداد مشاهده : 233 صفحه 90-98 PDF
تعداد مشاهده : 302 صفحه 110-121 PDF

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار

فاطمه مرادی پور; جمالعلی الفتی; یوسف حمیداوغلی; عاطفه صبوری; بهمن زاهدی
تعداد مشاهده : 187 صفحه 131-139 PDF

بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از توده‌های فلفل شیرین (.Capsicum annuum L)

قهرمان باقری; بهمن زاهدی; رضا درویش زاده; احمد حاجی علی
تعداد مشاهده : 373 صفحه 140-157 PDF
تعداد مشاهده : 321 صفحه 158-166 PDF

تاثیر سلنیوم بر روی عملکرد و ویژگی¬های رویشی کلم تکمه¬ای کشت شده در هیدروپونیک

رزیتا خادمی آستانه; سید جلال طباطبائی; صاحبعلی بلندنظر
تعداد مشاهده : 260 صفحه 167-179 PDF
تعداد مشاهده : 481 صفحه 180-189 PDF
تعداد مشاهده : 208 صفحه 190-200 PDF
تعداد مشاهده : 222 صفحه 216-225 PDF