دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

راضیه ولی اصیل; مجید عزیزی; حسین آروئی; معصومه بحرینی; محدثه مربایان
تعداد مشاهده : 322 صفحه 226-234 PDF
تعداد مشاهده : 380 صفحه 235-245 PDF
تعداد مشاهده : 182 صفحه 246-256 PDF
تعداد مشاهده : 165 صفحه 281-291 PDF
تعداد مشاهده : 194 صفحه 292-305 PDF
تعداد مشاهده : 367 صفحه 315-326 PDF

تاثیرلیگنوسولفونات برریشه زایی درون شیشه ای گردو

مریم افلاکی جلالی; عبداله حاتم زاده; حسن بهرامی سیرمندی
تعداد مشاهده : 155 صفحه 327-337 PDF
تعداد مشاهده : 274 صفحه 338-353 PDF

بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم (Anthuriumscherzerianum)

احمد نوروزی; عبدالرضا باقری; نسرین مشتاقی; احمد شریفی
تعداد مشاهده : 146 صفحه 354-364 PDF

بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه‌ای ریزنمونه‌های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

احمد شریفی; سیده مهدیه خرازی; فاطمه کیخا آخر; عبدالرضا باقری; الهه ثمری; مریم مرادیان
تعداد مشاهده : 200 صفحه 376-388 PDF

بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری

ابراهیم عابدی قشلاقی; ولی ربیعی; مالک قاسمی; جواد فتاحی مقدم; فرهنگ رضوی
تعداد مشاهده : 158 صفحه 412-424 PDF