فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

راضیه ولی اصیل; مجید عزیزی; حسین آروئی; معصومه بحرینی; محدثه مربایان

تاثیرلیگنوسولفونات برریشه زایی درون شیشه ای گردو

مریم افلاکی جلالی; عبداله حاتم زاده; حسن بهرامی سیرمندی

بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم (Anthuriumscherzerianum)

احمد نوروزی; عبدالرضا باقری; نسرین مشتاقی; احمد شریفی

بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه‌ای ریزنمونه‌های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

احمد شریفی; سیده مهدیه خرازی; فاطمه کیخا آخر; عبدالرضا باقری; الهه ثمری; مریم مرادیان

بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری

ابراهیم عابدی قشلاقی; ولی ربیعی; مالک قاسمی; جواد فتاحی مقدم; فرهنگ رضوی