دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 204 صفحه 425-437 PDF

بهینه‌سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه‌ای پایه میروبالان c29

زهرا شعبانی; بهرام عابدی; ابراهیم گنجی مقدم; علی تهرانی فر
تعداد مشاهده : 229 صفحه 438-447 PDF

برآورد عملکرد بیومس گیاه مرزه تابستانه با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی

حسین صبوری فرد; عظیم قاسم نژاد; خدایار همتی; ابوطالب هزارجریبی; محمودرضا بهرامی; فهیمه نصرتی
تعداد مشاهده : 279 صفحه 448-456 PDF

اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون .Fritillaria imperialis L

اسماعیل چمنی; مرضیه قمری; مهدی محب الدینی; علیرضا قنبری; حمیدرضا حیدری
تعداد مشاهده : 238 صفحه 469-482 PDF
تعداد مشاهده : 153 صفحه 483-491 PDF
تعداد مشاهده : 173 صفحه 505-516 PDF
تعداد مشاهده : 92 صفحه 543-554 PDF
تعداد مشاهده : 129 صفحه 555-564 PDF
تعداد مشاهده : 152 صفحه 590-598 PDF
تعداد مشاهده : 140 صفحه 611-620 PDF
تعداد مشاهده : 124 صفحه 621-633 PDF