فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بهینه‌سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه‌ای پایه میروبالان c29

زهرا شعبانی; بهرام عابدی; ابراهیم گنجی مقدم; علی تهرانی فر

برآورد عملکرد بیومس گیاه مرزه تابستانه با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی

حسین صبوری فرد; عظیم قاسم نژاد; خدایار همتی; ابوطالب هزارجریبی; محمودرضا بهرامی; فهیمه نصرتی

اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون .Fritillaria imperialis L

اسماعیل چمنی; مرضیه قمری; مهدی محب الدینی; علیرضا قنبری; حمیدرضا حیدری