دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مطالعه تأثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیایی گل لاله واژگون

اسماعیل چمنی; زهرا افتخاری; علیرضا قنبری; حمیدرضا حیدری; موسی ارشد
تعداد مشاهده : 138 صفحه 185-197 PDF
تعداد مشاهده : 114 صفحه 213-226 PDF
تعداد مشاهده : 61 صفحه 263-272 PDF
تعداد مشاهده : 44 صفحه 273-286 PDF

بهینه‌سازی شرایط کشت درون‌شیشه‌ای پایه رویشی گلابی Pyrodwarf

احمد شریفی; آزاده خادم; مریم مرادیان; مهدیه خرازی
تعداد مشاهده : 49 صفحه 301-310 PDF
تعداد مشاهده : 72 صفحه 311-325 PDF
تعداد مشاهده : 74 صفحه 345-357 PDF