فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

هما عزیزی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی پارسا; رضا خراسانی; محمود شور

تأثیر نانو¬ذرات دی¬اکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea)

صبا نجاتی زاده; سعید ملک زاده شفارودی; علیرضا آستارایی; نسرین مشتاقی

تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی

کریم عرب سلمانی; امیرهوشنگ جلالی; پیمان جعفری

اثر اسپرمیدین بر تحمل به سرمای بوته‌های خیار در مرحله نهال بذری

محمد سلیمانی; مصطفی مبلی; علی اکبر رامین; بهرام بانی نسب; لیلا اصلانی

تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین¬های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها

محبوبه دیانتی; یوسف حمیداوغلی; جمالعلی الفتی چیرانی

اثر محلول¬پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

رضا غلامی; نوراله معلمی; اسماعیل خالقی; سید منصور سیدنژاد