فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر کلشیسین بر القاء پلی‌پلوئیدی و اثرات آن بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

امیر حسین کشتکار; نوشین فلاحی; محمد رضا عبدالهی; حسن ساریخانی; هوشمند صفری; ژاله محسنی عراقی

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های محلی انبه (Mangifera indica L.) استان هرمزگان با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و نشانگر ISSR

عبدالنبی باقری; حامد حسن زاده خانکهدانی; وجیهه قنبری; مجید عسکری سیاهویی; سید سعید مدرس نجف آبادی