دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی

سلاح ورزی سلاح ورزی; تهرانی فر تهرانی فر; گزانچیان گزانچیان; آرویی آرویی

تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم

حقیقی حقیقی; کافی کافی; تقوی تقوی; کاشی کاشی; ثواقبی ثواقبی

تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک

مامی مامی; پیوست پیوست; بخشی بخشی; سمیع زاده سمیع زاده

جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver

حسینی حسینی; هاشمی سهی هاشمی سهی; شهریاری شهریاری; مرعشی مرعشی

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.)

پیر خضری پیر خضری; حسنی حسنی; طباطبایی طباطبایی

اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی

جها ن بین جها ن بین; یاوری یاوری; عشقی عشقی; تفضلی تفضلی

تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو

احمدی احمدی; داوری نژاد داوری نژاد; عزیزی عزیزی; صداقت صداقت; تهرانی فر تهرانی فر