دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی

سلاح ورزی سلاح ورزی; تهرانی فر تهرانی فر; گزانچیان گزانچیان; آرویی آرویی
تعداد مشاهده : 1216 PDF

تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم

حقیقی حقیقی; کافی کافی; تقوی تقوی; کاشی کاشی; ثواقبی ثواقبی
تعداد مشاهده : 1387 PDF

تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک

مامی مامی; پیوست پیوست; بخشی بخشی; سمیع زاده سمیع زاده
تعداد مشاهده : 2593 PDF
تعداد مشاهده : 1392 PDF

جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver

حسینی حسینی; هاشمی سهی هاشمی سهی; شهریاری شهریاری; مرعشی مرعشی
تعداد مشاهده : 1777 PDF

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.)

پیر خضری پیر خضری; حسنی حسنی; طباطبایی طباطبایی
تعداد مشاهده : 1308 PDF

اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی

جها ن بین جها ن بین; یاوری یاوری; عشقی عشقی; تفضلی تفضلی
تعداد مشاهده : 1276 PDF
تعداد مشاهده : 1504 PDF
تعداد مشاهده : 1453 PDF

تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو

احمدی احمدی; داوری نژاد داوری نژاد; عزیزی عزیزی; صداقت صداقت; تهرانی فر تهرانی فر
تعداد مشاهده : 1313 PDF