دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1377 PDF

تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی

محمد احمدی دهج; محمود قاسم نژاد; محسن زواره; غلامعلی پیوست
تعداد مشاهده : 1727 PDF

اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل

محمود شور; علی تهرانی فر; اصغر خوشنود یزدی
تعداد مشاهده : 1399 PDF

استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار

عبدالرضا سجادی نیا; حمید روستا; محمد سوری; اصغر رحیمی
تعداد مشاهده : 1418 PDF

بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان

اعظم آسفی نجف آبادی; خدایار همتی; عظیم قاسم نژاد; مینا غزائیان; پونه ابراهیمی
تعداد مشاهده : 1566 PDF

ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج

انسیه قربانی; داوود بخشی; حسن حاج نجاری; محمود قاسم نژاد; پروانه تقی دوست
تعداد مشاهده : 1407 PDF

تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو

محمد زرین‌بال; جابر سلیمانی; سعداله اسكندری; عادل دباغ محمدی نسب; راحله رسولی پیروزیان
تعداد مشاهده : 1436 PDF