دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی

محمد احمدی دهج; محمود قاسم نژاد; محسن زواره; غلامعلی پیوست

اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل

محمود شور; علی تهرانی فر; اصغر خوشنود یزدی

بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان

اعظم آسفی نجف آبادی; خدایار همتی; عظیم قاسم نژاد; مینا غزائیان; پونه ابراهیمی

ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج

انسیه قربانی; داوود بخشی; حسن حاج نجاری; محمود قاسم نژاد; پروانه تقی دوست

تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو

محمد زرین‌بال; جابر سلیمانی; سعداله اسكندری; عادل دباغ محمدی نسب; راحله رسولی پیروزیان