دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای

سیدحسین نعمتی; علی اکبر اسماعیلی; غلامحسین داوری نژاد; محمد فارسی

بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی

مجتبی دلشاد; رقیه علفتاحی; تکتم سادات تقوی; مسعود پارسی نژاد

تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

روح الله مرادی; مهدی نصیری محلاتی; پرویز رضوانی مقدم; امیر لکزیان; عزیزالله نژاد‏علی

اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی

صفیه وطن دوست جرتوده; غلامحسین داوری نژاد; علی تهرانی فر; حامد کاوه

بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده

آسیه سیاهمرگویی; گلثومه عزیزی; احمد نظامی; مریم جهانی کندری

کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو

امیرغفار شهریاری; عبدالرضا باقری; احمد شریفی; نسرین مشتاقی