دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; گلثومه عزیزی; آسیه سیاهمرگویی
تعداد مشاهده : 859 PDF

بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

مسعود زاده باقری; یونس مستوفی; مصطفی مصطفوی
تعداد مشاهده : 812 PDF
تعداد مشاهده : 923 PDF
تعداد مشاهده : 1729 PDF
تعداد مشاهده : 1714 PDF

اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی

رضا پوزشی; حمیدرضا ذبیحی; محمدرضا رمضانی مقدم; محمد رجب زاده; آزاده مختاری
تعداد مشاهده : 3076 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 528 PDF