دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; گلثومه عزیزی; آسیه سیاهمرگویی

اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی

رضا پوزشی; حمیدرضا ذبیحی; محمدرضا رمضانی مقدم; محمد رجب زاده; آزاده مختاری

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT