دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 2123 PDF
تعداد مشاهده : 1036 PDF
تعداد مشاهده : 987 PDF
تعداد مشاهده : 839 PDF

بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

ریحانه مرادمند; احمد ارزانی; قدرت ا... سعیدی
تعداد مشاهده : 738 PDF
تعداد مشاهده : 1379 PDF

بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

مرتضی علیرضایی نغندر; حسین آروئی; شمسعلی رضازاده; محمود شور; حسن بیات
تعداد مشاهده : 727 PDF
تعداد مشاهده : 758 PDF
تعداد مشاهده : 1292 PDF

بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین

سعید ملک زاده شفارودی; عسکر غنی; مازیار حبیبی; اکرم امیری
تعداد مشاهده : 1136 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 569 PDF