دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

بررسی اثرات تیدیازرون و اسید هیومیک روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا رقم کنیامبه

اسماعیل چمنی; بهروز اسماعیل پور; یونس پوربیرامی هیر; حسن ملکی لجایر; اکبر سعادتی
تعداد مشاهده : 964 PDF

اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)

مرتضی گلدانی; یحیی سلاح ورزی; جعفر نباتی; مرتضی علیرضایی نغندر
تعداد مشاهده : 886 PDF

تأثیر چند نوع بستر و غنی‌سازی بر برخی خصوصیات قارچ دارویی شی‌تاکه (Lentinula edodes)

محمدرضا بیرانوند; ناصر عالم زاده انصاری; سیدکریم موسوی; عیدی بازگیر
تعداد مشاهده : 842 PDF
تعداد مشاهده : 708 PDF

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای غده

عباداله عبادی; احمدرضا بلندی; حسن حمیدی; جمشید معاون; حسن حسن آبادی
تعداد مشاهده : 997 PDF

اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خواص کیفی میوه های انگور رقم قزل اوزوم (Vitis vinifera L. var. Ghizil Uzum)

رسول جلیلی مرندی; حامد دولتی بانه; محسن اسمعیلی; رامین حاجی تقی لو; ربابه ابراهیمی تازه كندی
تعداد مشاهده : 1088 PDF

تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی

مجید عزیزی; فاطمه عروجعلیان; حسین عرفایی; فاطمه یزدیان; میترا رحمتی; بی بی فاطمه حقیرالسادات
تعداد مشاهده : 2459 PDF

بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدیته آب آبیاری بر کمیت و کیفیت دو رقم شمعدانی

رضا شریفی اصل; عبدالعلی شجاعیان; مهدی صیدی; علیرضا گیتی
تعداد مشاهده : 733 PDF
تعداد مشاهده : 1330 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 485 PDF