نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی چکیده   PDF
سلاح ورزی سلاح ورزی , تهرانی فر تهرانی فر , گزانچیان گزانچیان , آرویی آرویی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی برخی ترکیبات موجود در میوه پسته و تاثیر انواع دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی آنها چکیده   PDF
افشاری افشاری , طلایی طلایی , صادقی صادقی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم چکیده   PDF
حقیقی حقیقی , کافی کافی , تقوی تقوی , کاشی کاشی , ثواقبی ثواقبی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک چکیده   PDF
مامی مامی , پیوست پیوست , بخشی بخشی , سمیع زاده سمیع زاده
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد چکیده   PDF
خزاعی خزاعی , ارشدی ارشدی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP چکیده   PDF
حیدری حیدری , مرعشی مرعشی , فارسی فارسی , میرشمسی کاخکی میرشمسی کاخکی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver چکیده   PDF
حسینی حسینی , هاشمی سهی هاشمی سهی , شهریاری شهریاری , مرعشی مرعشی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.) چکیده   PDF
پیر خضری پیر خضری , حسنی حسنی , طباطبایی طباطبایی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی چکیده   PDF
جها ن بین جها ن بین , یاوری یاوری , عشقی عشقی , تفضلی تفضلی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک چکیده   PDF
مقیمی مقیمی , آق خانی آق خانی , سازگارنی سازگارنی , سرمد سرمد
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط مزرعه‌ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی چکیده   PDF
نخعی نخعی , خلیقی خلیقی , ناصری ناصری , آبرومند آبرومند
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ اثرات دما، ضخامت پوشش پلی پروپیلن و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر عمر انباری کاهو(Lactuca sativa L.) چکیده   PDF
فخاریان فخاریان , حسن پور اصیل حسن پور اصیل , سمیع زاده سمیع زاده
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ بررسی اثرهای BA و TDZ بر رشد جوانه و رویان زایی بدنی لپه‌های نابالغ بادام (Prunus dulcis L.) دیر گل رقم ’۷ شاهرود‘ چکیده   PDF
شکافنده شکافنده , قاسمی قاسمی
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو چکیده   PDF
احمدی احمدی , داوری نژاد داوری نژاد , عزیزی عزیزی , صداقت صداقت , تهرانی فر تهرانی فر
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم بودگلد چکیده   PDF
رحمتی رحمتی , عزیزی عزیزی , حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط , نعمتی نعمتی
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ "شی‌تاکه" در شرایط جامد و مایع چکیده   PDF
رازقی یدک رازقی یدک , عزیزی عزیزی , فارسی فارسی , شاه طهماسبی شاه طهماسبی
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی ۲- بخش هوایی چکیده   PDF
تهرانی فر تهرانی فر , سلاح ورزی سلاح ورزی , گزانچیان گزانچیان , آرویی آرویی
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ تفاوت عناصر غذایی در پوست سبز پسته‌های زود خندان و سالم و اثرات میزان مواد فنولیک و گالیک اسید در پوست سبز بر روی زهرابه آفلاتوکسین چکیده   AFSHARI.PDF
افشاری افشاری , طلایی طلایی , محمدی مقدم محمدی مقدم , پناهی پناهی
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج چکیده   PDF
دارابی دارابی , بابالار بابالار , کاشی کاشی , خدادادی خدادادی
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی چکیده   PDF
جامی معینی جامی معینی , مدرس‌ثانوی مدرس‌ثانوی , کشاورز کشاورز , سروش‌زاده سروش‌زاده , گنجعلی گنجعلی
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ بررسی تغییرات تعداد، سطح برگ و وزن خشک بوته ها در سه رقم خیار (Cucumis sativus L.) چکیده   PDF
مشایخی مشایخی , موسوی زاده موسوی زاده
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان ۱۳۸۶ مشهد چکیده   PDF
آرین پویا آرین پویا , داوری ن‍ژاد داوری ن‍ژاد , عطار عطار
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب چکیده   PDF
احرار احرار , دلشاد دلشاد , بابالار بابالار
جلد ۲۳ شماره ۱ سال ۱۳۸۸ اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری چکیده   PDF
سیدلر فاطمی سیدلر فاطمی , طباطبایی طباطبایی , فلاحی فلاحی
جلد ۲۳ شماره ۲ سال ۱۳۸۸ اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته چکیده   PDF
غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی , مریم آخرتی
1 - 25 (487) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>