پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی سلاح ورزی سلاح ورزی , تهرانی فر تهرانی فر , گزانچیان گزانچیان , آرویی آرویی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی برخی ترکیبات موجود در میوه پسته و تاثیر انواع دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی آنها افشاری افشاری , طلایی طلایی , صادقی صادقی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم حقیقی حقیقی , کافی کافی , تقوی تقوی , کاشی کاشی , ثواقبی ثواقبی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک مامی مامی , پیوست پیوست , بخشی بخشی , سمیع زاده سمیع زاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد خزاعی خزاعی , ارشدی ارشدی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP حیدری حیدری , مرعشی مرعشی , فارسی فارسی , میرشمسی کاخکی میرشمسی کاخکی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver حسینی حسینی , هاشمی سهی هاشمی سهی , شهریاری شهریاری , مرعشی مرعشی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.) پیر خضری پیر خضری , حسنی حسنی , طباطبایی طباطبایی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی جها ن بین جها ن بین , یاوری یاوری , عشقی عشقی , تفضلی تفضلی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک مقیمی مقیمی , آق خانی آق خانی , سازگارنی سازگارنی , سرمد سرمد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط مزرعه‌ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی نخعی نخعی , خلیقی خلیقی , ناصری ناصری , آبرومند آبرومند چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 اثرات دما، ضخامت پوشش پلی پروپیلن و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر عمر انباری کاهو(Lactuca sativa L.) فخاریان فخاریان , حسن پور اصیل حسن پور اصیل , سمیع زاده سمیع زاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرهای BA و TDZ بر رشد جوانه و رویان زایی بدنی لپه‌های نابالغ بادام (Prunus dulcis L.) دیر گل رقم ’7 شاهرود‘ شکافنده شکافنده , قاسمی قاسمی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو احمدی احمدی , داوری نژاد داوری نژاد , عزیزی عزیزی , صداقت صداقت , تهرانی فر تهرانی فر چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی تهرانی فر تهرانی فر , سلاح ورزی سلاح ورزی , گزانچیان گزانچیان , آرویی آرویی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تفاوت عناصر غذایی در پوست سبز پسته‌های زود خندان و سالم و اثرات میزان مواد فنولیک و گالیک اسید در پوست سبز بر روی زهرابه آفلاتوکسین افشاری افشاری , طلایی طلایی , محمدی مقدم محمدی مقدم , پناهی پناهی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ "شی‌تاکه" در شرایط جامد و مایع رازقی یدک رازقی یدک , عزیزی عزیزی , فارسی فارسی , شاه طهماسبی شاه طهماسبی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم بودگلد رحمتی رحمتی , عزیزی عزیزی , حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط , نعمتی نعمتی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج دارابی دارابی , بابالار بابالار , کاشی کاشی , خدادادی خدادادی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی جامی معینی جامی معینی , مدرس‌ثانوی مدرس‌ثانوی , کشاورز کشاورز , سروش‌زاده سروش‌زاده , گنجعلی گنجعلی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی تغییرات تعداد، سطح برگ و وزن خشک بوته ها در سه رقم خیار (Cucumis sativus L.) مشایخی مشایخی , موسوی زاده موسوی زاده چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب احرار احرار , دلشاد دلشاد , بابالار بابالار چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد آرین پویا آرین پویا , داوری ن‍ژاد داوری ن‍ژاد , عطار عطار چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری سیدلر فاطمی سیدلر فاطمی , طباطبایی طباطبایی , فلاحی فلاحی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی , مریم آخرتی چکیده
1 الی 25(از مجموع 613 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>