نویسنده = تهرانی فر تهرانی فر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1080

سلاح ورزی سلاح ورزی؛ تهرانی فر تهرانی فر؛ گزانچیان گزانچیان؛ آرویی آرویی


2. تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1093

احمدی احمدی؛ داوری نژاد داوری نژاد؛ عزیزی عزیزی؛ صداقت صداقت؛ تهرانی فر تهرانی فر