نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1083

مامی مامی؛ پیوست پیوست؛ بخشی بخشی؛ سمیع زاده سمیع زاده