نویسنده = ���������� �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1086

حسینی حسینی؛ هاشمی سهی هاشمی سهی؛ شهریاری شهریاری؛ مرعشی مرعشی