نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ "شی‌تاکه" در شرایط جامد و مایع

دوره 23، شماره 1، پاییز 1388

10.22067/jhorts4.v1388i1.1907

رازقی یدک رازقی یدک؛ عزیزی عزیزی؛ فارسی فارسی؛ شاه طهماسبی شاه طهماسبی


3. تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1093

احمدی احمدی؛ داوری نژاد داوری نژاد؛ عزیزی عزیزی؛ صداقت صداقت؛ تهرانی فر تهرانی فر