نویسنده = حمیدرضا سرافرازی
تعداد مقالات: 45
1. بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11750

ریحانه مرادمند؛ احمد ارزانی؛ قدرت ا... سعیدی


2. باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11771

علی عبادی؛ امیرجمال محمود؛ مسعود میرمعصومی؛ منصور امیدی


7. بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11334

مسعود زاده باقری؛ یونس مستوفی؛ مصطفی مصطفوی


11. ABSTRACT

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11383

ABSTRACT ABSTRACT


12. اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9982

مجتبی خرّمی راد؛ محمود شور؛ یوسف حمید اوغلی؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی؛ مصطفی صالحی فر


17. بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9990

سمانه صیفی؛ سید حسین نعمتی؛ محمود شور؛ بهرام عابدی


24. بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 24، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i2.7986

حمیده پور؛ سیدحسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ محمدرضا جوهرچی