نویسنده = فاطمه شاکری
تعداد مقالات: 139
7. مطالعة ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام روز کوتاه پیاز در اصفهان

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11608

رضا امین پور؛ مصطفی مبلی؛ احمد مرتضوی بک


8. بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11750

ریحانه مرادمند؛ احمد ارزانی؛ قدرت ا... سعیدی


9. باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11771

علی عبادی؛ امیرجمال محمود؛ مسعود میرمعصومی؛ منصور امیدی


10. بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11772

مرتضی علیرضایی نغندر؛ حسین آروئی؛ شمسعلی رضازاده؛ محمود شور؛ حسن بیات


14. بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11781

سعید ملک زاده شفارودی؛ عسکر غنی؛ مازیار حبیبی؛ اکرم امیری


16. ABSTRACT

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11784

ABSTRACT ABSTRACT


20. بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11333

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ گلثومه عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی


21. بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11334

مسعود زاده باقری؛ یونس مستوفی؛ مصطفی مصطفوی