نویسنده = abstract abیtract
تعداد مقالات: 8
1. abstract

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393

10.22067/jhorts4.v0i0.39413

abstract abیtract


2. abstract

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 27-40

10.22067/jhorts4.v0i0.26394

abstract abیtract


3. تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392

10.22067/jhorts4.v0i0.26395

abstract abیtract


4. abstract

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/jhorts4.v0i0.24825

abstract abیtract


5. تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/jhorts4.v0i0.24826

abstract abیtract


6. ABSTRACT

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.18262

abstract abیtract


7. abstract

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15222

abstract abیtract


8. abstract

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.14735

abstract abیtract