نویسنده = جمالعلی الفتی
بررسی تنوع لاین‌های اصلاحی خیار از طریق تجزیه به عامل‌ها و تجزیه خوشه‌ای

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 997-1011

10.22067/jhs.2023.79997.1214

علی میرحسینی؛ معظم حسن پور اصیل؛ جمالعلی الفتی؛ محمدباقر فرهنگی


تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین‌های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 451-458

10.22067/jhorts4.v32i3.67171

محبوبه دیانتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی


بررسی ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-139

10.22067/jhorts4.v0i0.47343

فاطمه مرادی پور؛ جمالعلی الفتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ عاطفه صبوری؛ بهمن زاهدی


برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 350-357

10.22067/jhorts4.v0i0.18147

جمالعلی الفتی؛ غلامعلی پیوست؛ حبیب اله سمیع زاده؛ بابک ربیعی؛ سیداکبر خداپرست