نویسنده = محمد کافی
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 269-276

10.22067/jhorts4.v0i0.33997

آزاده موسوی بزاز؛ علی تهرانی فر؛ محمد کافی؛ علی گزانچیان؛ محمود شور


4. تأثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط کنترل شده

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 517-523

10.22067/jhorts4.v0i0.21653

سعید خانی نژاد؛ حمید رضا خزاعی؛ جعفر نباتی؛ محمد کافی