نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی علف گندمی تاجدار (Agropyron cristatum L.) در شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 363-375

10.22067/jhorts4.v33i3.61364

محمد حسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ مصطفی عرب؛ محمد مهدی مجیدی


4. اثر افزودن چند ماده آلی در بستر کشت برشاخص‌های رشدی شب بوگلدانی (Matthiola incana cv. Column Crimson)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 576-583

10.22067/jhorts4.v0i0.25425

مهسا صالحی؛ نعمت اله اعتمادی؛ ناصر هنرجو؛ مهرداد جعفرپور