نویسنده = عبدالکریم کاشی
تأثیر محلول پاشی اوره، نیترات کلسیم و اسیدبوریک بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم خسیب

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-13

10.22067/jhorts4.v0i0.22914

ناصر نصراله زاده اصل؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی


تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1082

مریم حقیقی؛ محسن کافی؛ تکتم سادات تقوی؛ عبدالکریم کاشی؛ غلامرضا ثواقبی