نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویج برش تازه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 406-415

10.22067/jhorts4.v0i0.28162

مجید عزیزی؛ زینب صفایی؛ سمیه میرمصطفایی؛ شادی بلوریان؛ نگار رحیمی