نویسنده = مهدی رضائی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 469-479

10.22067/jhorts4.v30i3.45073

فاطمه شاملو؛ مهدی رضائی؛ عباس بیابانی؛ علیرضا خان احمدی