سبزیکاری
مقایسه برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد هیبریدهای خیار (Cucumis sativus)

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 37، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 1179-1190

https://doi.org/10.22067/jhs.2023.83485.1276

چکیده
  به‌منظور مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک هیبریدهای خیار گلخانه­ای تولید شده در داخل کشور پژوهشی در سال 1401 در شرایط گلخانه در شهرستان ورامین انجام شد. در این پژوهش 11 هیبرید خیار گلخانه‌ای به همراه 4 هیبرید وارداتی به‌عنوان شاهد در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. تفاوت هیبریدهای ...  بیشتر

سبزیکاری
مطالعه اثر هرس بوته بر عملکرد بادمجان (Solanum melongena cv. Bellen) در شرایط گلخانه

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 621-630

https://doi.org/10.22067/jhs.2021.67250.0

چکیده
  وجود ویتامین‌های مفید و کالری کم در میوه بادمجان آن را به گیاهی مورد توجه در علم تغذیه تبدیل کرده است. به‌منظور بررسی تأثیر هرس بر عملکرد و اجزای عملکرد بادمجان رقم ’بلن‘ مطالعه­ای گلخانه­ای در سال 1397 و 1398 در شهرستان ورامین انجام شد. آزمایش به صورت تجزیه مرکب بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. سه روش هرس بوته (دوشاخه‌ای، ...  بیشتر

تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 429-438

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i3.65946

چکیده
  به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی (سمسوری ورامین، تیل سبز مشهد و مگسی نیشابور) در سطوح مختلف شوری (2 و 8 دسی‌زیمنس بر متر) پژوهشی در سال 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد. در این پژوهش طرح کرتهای خرد شده بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد و دو سطح شوری کرت‌های اصلی و سه توده طالبی کرت‌های ...  بیشتر

مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و نیترات موجود در برخی توده‌های اسفناج در استان اصفهان

پیمان جعفری؛ امیرهوشنگ جلالی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i1.63401

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ده توده/رقم اسفناج، پژوهشی به مدت 2 سال (1394- 1393) با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در استان اصفهان انجام شد. مقایسه میانگین صفات عملکرد، طول برگ، طول دمبرگ و ارتفاع (در سطح احتمال 1 درصد) و تعداد برگ و مقدار نیترات (در سطح احتمال 5 درصد) از نظر آماری معنی دار بود. ...  بیشتر

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و تجمع نیترات اسفناج (.Spinacia oleracea L) در شرایط آب و هوایی اصفهان

پیمان جعفری؛ امیرهوشنگ جلالی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 533-542

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.55510

چکیده
  به منظور بررسی تاریخ کاشت‌های مختلف بر عملکرد، اجزای عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج، پژوهشی دو ساله (1394-1393) در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه مرکب داده‌ها تاثیر سال بر صفات آزمایشی معنی‌دار نبود و تاریخ کاشت 15 شهریور (571GDD=) با عملکرد 43 تن در هکتار بهترین تاریخ کاشت اسفناج تشخیص ...  بیشتر

مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دوازده ژنوتیپ ریحان بنفش در دو استان اصفهان و مازندران

ناهید آملی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 31، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 281-291

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.50905

چکیده
  به منظور بررسی روند تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دوازده ژنوتیپ ریحان، پژوهشی در سال 1393 با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو استان اصفهان و مازندران انجام شد. ژنوتیپ های استفاده شده در این پژوهش از نظر عملکرد، ارتفاع بوته، تعداد برگ و تعداد ساقه فرعی با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. عملکرد توده های قائم شهر، نکا، بهشهر، ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک توده‌های اسفناج بومی ایران در استان اصفهان

پیمان جعفری؛ امیرهوشنگ جلالی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 201-215

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.51614

چکیده
  به منظور بررسی مقدماتی ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک 107 توده اسفناج ایرانی (100 توده موجود در بانک ژن و 7 توده دیگر)، پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر‌آباد اصفهان طی سال‌های 1391و 1392 انجام شد. در سال اول پژوهش بر اساس وی‍ژگی‌های برگ (رنگ، چروکیدگی، طول و عرض)، درصد بوته‌های نر و ویژگی‌های بذر، 25 توده از میان توده‌ها انتخاب شدند. ...  بیشتر

تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم در کاهش اثرات مضر شوری در گیاه اسفناج (.Spinacia oleraceae L )

امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 30، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 201-208

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i2.36225

چکیده
  در مناطق خشک و نیمه خشک، مقابله با تنش شوری و اثرات مضر آن ضروری به نظر می‌رسد. به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد اسفناج در شرایط تنش شوری، پژوهشی در سال‌ 1391 با استفاده از آزمایش کرت‌های خرد شده و طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام ...  بیشتر

تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری

پیمان جعفری؛ امیرهوشنگ جلالی

دوره 30، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 80-87

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.36224

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری، پژوهشی با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ورامین انجام شد. سه کیفیت آب آبیاری 2، 5 و 8 دسی زیمنس بر متر به عنوان فاکتور اصلی و سه تیمار خاک پوش پلاستیکی (بدون خاک پوش، خاک پوش ...  بیشتر