نویسنده = محمدتقی عبادی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر خشک کردن مادون قرمز بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 493-504

10.22067/jhorts4.v34i3.85009

علی حسنی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ محمد تقی عبادی


4. بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، درصد و اجزای اسانس به لیمو (Lippia citriodora Kunth)

دوره 30، شماره 2، بهار 1395، صفحه 293-302

10.22067/jhorts4.v30i2.41574

محمّدتقی عبادی؛ مجید عزیزی؛ فاطمه سفیدکن؛ نوراله احمدی