نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر کلشیسین بر القاء پلی‌پلوئیدی و اثرات آن بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-139

10.22067/jhorts4.v33i1.71781

امیر حسین کشتکار؛ نوشین فلاحی؛ محمد رضا عبدالهی؛ حسن ساریخانی؛ هوشمند صفری؛ ژاله محسنی عراقی