نویسنده = محبوبه ناصری
تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد زعفران

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1101-1114

10.22067/jhs.2023.79362.1245

محبوبه ناصری


تهیه و تولید نانو کپسول ژل آلوئه ورا حاوی اسانس کاکوتیL. Ziziphora tenuior

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 193-203

10.22067/jhs.2022.74607.1124

طیبه بااراده؛ حسین آرویی؛ محبوبه ناصری؛ مجتبی ممرآبادی